Німецька » Підручники для студентів та дорослих » Нова Книга Німецька мова » Підручники та посібники

Показано 1-17 з 17 записів.
Ціна (грн) Кількість Разом (грн)
Підручник

"Німецька мова дя філологів : бакалаврів, магістрантів, аспірантів"

Автор(и): Сулим В. Т.
ISBN: 9668609999
Видавництво: НОВА КНИГА

Підручник має на меті забезпечити комплексне оволодіння студентами мовною і мовленнєвою компетенцією з німецької мови, набуття ними знань в галузі філологічних наук. Велика частина навчального матеріалу призначена для аудиторної та позааудиторної роботи з маґістрантами та аспірантами. Структура, зміст і послідовність викладу матеріалу підручника дає змогу поєднати набуті знання й уміння з німецької мови з професійною підготовкою філологів.

95.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник з граматичної практики

"Практична граматика німецької мови. — 2-ге вид., переробл. та допов."

Автор(и): Драб Н. Л.
ISBN: 9789663827483
Видавництво: НОВА КНИГА

Цей навчальний посібник-довідник з граматики німецької мови з ключами розроблений для студентів як мовних, так і немовних ВНЗ України, учнів спеціалізованих шкіл, слухачів німецьких курсів, а також для всіх бажаючих самостійно поновити, актуалізувати, систематизувати та доповнити свої знання німецької мови.

120.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Німецька мова. Практичний курс німецької мови для сільськогосподарських ВНЗ ІІ-IV рівня акредитації."

Автор(и): Хоменко Л. О.
ISBN: 9789663822334
Видавництво: НОВА КНИГА

Відповідно до програми з німецької мови для сільськогосподарських вузів підручник має основний курс навчання німецькій мові, що охоплює матеріали як із розмовних, так із фахових тем з 20 галузей сільського господарства, які вивчаються за авторськими методиками викладачів кафедри німецької та французької мов НАУ. У підручник включені вправи, які мають на меті не тільки засвоєння лексичного матеріалу як із розмовних, так із фахових тем, розрахованих по закінченню для володіння рівнем В1, В2, С1 згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної підготовки та вимог навчальної програми дисципліни "Німецька мова", затвердженої Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України у 2008 році. Підручник рекомендований для сільськогосподарських ВНЗ ІІ-ІV рівня акредитації, які готують бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

75.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Підручник німецької мови для студентів економічних університетів/факультетів."

Автор(и): Хоменко Л. Я., Хоменко О.
ISBN: 9663820314
Видавництво: НОВА КНИГА

Підручник складається з двох частин навчально-методичного комплексу для студентів економічних вищих навчальних закладів. Навчальний матеріал підручника організований за тематичними циклами, об'єднаними єдиним "наскрізним" сюжетом, тематикою, мовним та мовленнєвим матеріалом, на основі якого студенти оволодіватимуть навичками та вміннями спілкування німецькою мовою.

80.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Галузевий переклад : німецька мова"

Автор(и): Кучер З. І.
ISBN: 9789663827032
Видавництво: НОВА КНИГА

Навчальний посібник адресовано студентам, які вивчають курс “Галузевого перекладу” з німецької мови як першої іноземної, а також студентам старших курсів, що опановують німецьку як другу спеціальність. Мета посібника — формування у студентів перекладацької компетенції, а саме спеціальної складової її прагматичної частини, що передбачає знання, вміння та навики, які необхідні перекладачу при перекладі тестів певної тематики. Посібник містить необхідний практичний матеріал, що ґрунтується на теоретичних положеннях, які студенти опановують протягом вивчення курсів “Вступ до перекладознавства”, “Теорія перекладу”, “Перекладацький аналіз тексту”.

105.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Теорія і практика перекладу (нім)"

Автор(и): Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М.
ISBN: 966860914X
Видавництво: НОВА КНИГА

Даний підручник допомагає навести містки взаєморозуміння між наукою, політикою та культурами різних народів, взаємозбагачуючи їх. Він відзначається всеосяжністю перекладознавчої проблематики і практичністю спрямування – до кожного розділу пропонуються практичні завдання. Приклади з творів німецької літератури, газетних та наукових публікацій і фрагменти повсякденних розмов широко ілюструють як загальні теоретичні постулати, так і служать основою для вправ на закріплення перекладацьких навичок. Цікавими і корисними стануть додатки, наведені наприкінці підручника.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Посібник з художнього перекладу до курсу "Теорія і практика перекладу". (нім)"

Автор(и): Міщенко Л. А.
ISBN: 9667890414
Видавництво: НОВА КНИГА

Призначений для студентів-перекладачів старших курсів філологічних факультетів, коли студенти вже набули базові знання про структуру іноземної мови та її функціонування. Посібник побудований на матеріалах досліджень і з використанням фрагментів творів провідних зарубіжних фахівців у галузі перекладознавства, зокрема: Ф. Апеля, Ф. Кемпа, І. Лєвого, Г. Міхеля, Ж. Мунена, Е. Найди. Складається з шести розділів, у яких викладені основні питання теорії художнього перекладу, починаючи від змісту предмету і закінчуючи мовними проблемами перекладацької діяльності.

45.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Практика перекладу"

Автор(и): Кучер З. І.
ISBN: 9789663826172
Видавництво: НОВА КНИГА

Пропоноване видання включає систему загальних положень, рекомендацій та вправ для розвитку навичок письмового та усного перекладу німецькомовних та україномовних текстів. Посібник відзначається всеосяжністю перекладознавчої проблематики і практичною спрямованістю. Особлива увага приділяється таким аспектам, як перекладацькі трансформації та функціонально-стильові труднощі перекладу. Розглядаються також лексико-­семантичні та граматичні проблеми перекладу. Видання складається з 4 розділів, кожен з яких містить теоретичний та практичний блоки, спрямовані на пояснення лексичних, граматичних та стилістичних труднощів перекладу з німецької мови. Приклади з оригінальних творів німецькомовної художньої літератури, газетних публікацій, наукових розвідок, офіційно-ділових текстів широко ілюструють загальні теоретичні засади перекладу. Структура та зміст видання зумовлює необмеженість можливостей як роботи під керівництвом викладача, так і самостійного опрацювання студентами наведеного матеріалу. Пропонований навчальний посібник розрахований на студентів, які вивчають німецьку мову як першу іноземну за напрямом «Філологія» спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно)», а також на студентів старших курсів, що опановують німецьку як другу спеціальність.

200.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Теоретичні засади фонетики німецької мови."

Автор(и): Стеріополо О. І.
ISBN: 9667890694
Видавництво: НОВА КНИГА

Підручник висвітлює всі програмні питання курсу засад з теоретичної фонетики та фоностилістики німецької мови, графіки та нових правил орфографії для німецьких відділів філологічних факультетів університетів і педагогічних інститутів.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Лексикологія німецької мови."

Автор(и): Левицький В. В.
ISBN: 9789663825229
Видавництво: НОВА КНИГА

У посібнику розглядаються основні проблеми лексикології німецької мови — семасіологія, фразеологія, словотвір, ономастика, словниковий склад мови і лексикологія. Значну увагу приділено методам дослідження словникового складу мови, в тому числі методам, що використовують у когнітивній лінгвістиці, квантитативній лінгвістиці, психолінгвістиці і структурній лінгвістиці. До теоретичної частини посібника подано Практикум, що містить різноманітні питання і завдання, список літератури і предметний покажчик. Для студентів та аспірантів університетів, які навчаються за спеціальністю “німецька мова”.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Публіцистика, наукова література

"Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу."

Автор(и): Міщенко А. Л.
ISBN: 9789663824932
Видавництво: НОВА КНИГА

Робота є комплексним та систематизованим реферативним оглядом новітньої моделі науково-технічного перекладу, основу якої складають лінгвістичні, прикладні та системотехнічні методи, як конструктивної складової глобальної фахової комунікації. Розрахована на перекладачів, викладачів ВНЗ, студентів перекладацьких та філологічних спеціальностей та усіх тих, хто цікавиться проблемами науково-технічного перекладу в умовах сформованої індустрії лінгвістичних послуг.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Історія німецької мови (2007)"

Автор(и): Левицький В. В.
ISBN: 9789663820675
Видавництво: НОВА КНИГА

У доступній формі в книзі викладено основні етапи розвитку фонетичної й граматичної будови німецької мови, зміни її лексичного складу й словотворчих засобів. Рекомендована для студентів й аспірантів факультетів іноземних мов.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Історія німецької мови (німецькою мовою) (2010)"

Автор(и): Левицький В. В., Гайнц-Дітер Поль
ISBN: 9789663821696
Видавництво: НОВА КНИГА

У доступній формі в книзі викладено основні етапи розвитку фонетичної й граматичної будови німецької мови, зміни її лексичного складу й словотворчих засобів. Рекомендована для студентів й аспірантів факультетів іноземних мов.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Історія німецької літератури: від початку до сьогодення. (нім)"

Автор(и): Мізін К. І.
ISBN: 9663820195
Видавництво: НОВА КНИГА

Навчальний посібник з історії німецької літератури укладений відповідно до програми для гуманітарних університетів ІІІ–IV рівнів акредитації. У ньому стисло, але досить ґрунтовно викладена історія літератури Німеччини від початків до сьогодення – не лише теорія, а й практичний матеріал – на основі німецького літературознавчого принципу “єдиного потоку” – без виокремлення австрійського та швейцарського літературних напрямків. Проте, в практичній частині – з метою чіткішого вирізнення країнознавчого аспекту – швейцарські й австрійські письменники та поети представлені окремо (лише в межах ознайомлення). Розрахований на студентів-германістів, магістрантів, учнів старших класів ліцеїв, гімназій та спеціалізованих шкіл, учителів німецької мови.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник з країнознавчим матеріалом

"Країни де говорять німецькою. (2 видання)"

Автор(и): Кудіна О. Ф.
ISBN: 9789663826196
Видавництво: НОВА КНИГА

Цей навчальний посібник є збіркою текстів, укладених на основі новітніх оригінальних джерел, які ознайомлюють читача з історією, суспільно-політичним ладом, економікою, культурою та освітою німецькомовних країн — Німеччини, Австрії, Швейцарії, Люксембургу та Ліхтенштейну. Для полегшення розуміння змісту тексти супроводжуються коментарями, а завдання сприяють закріпленню матеріалу і розвитку навичок усного мовлення. Призначається для студентів мовних вузів, учителів, учнів старших класів шкіл різних типів та всіх, хто цікавиться німецькою мовою і країнами, де ця мова є державною.

190.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Основи германістики. (укр)"

Автор(и): Левицький В. В.
ISBN: 9668609662
Видавництво: НОВА КНИГА

У книзі висвітлено основні положення фонетичної та граматичної будови германських мов, відомості про давніх германців, давньогерманську писемність, релігію та міфологію. Окремий розділ присвячено лексичному складу германських мов, де розглянуті семантичні процеси та закономірності у германській лексиці, антропоніміка, гідроніміка, топоніміка, запозичення та лексичні ізоглоси в германських мовах, а також мовна картина світу давніх германців. Призначена насамперед для студентів, аспірантів та науковців, що спеціалізуються у галузі германських мов. Книга може бути корисною також для всіх, хто цікавиться проблемами сучасної індоєвропеїстики.

110.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник для відпрацювання мовних навичок

"Російсько-українсько-німецький розмовник"

Автор(и): Бочко Г. П., Кудіна О. Ф.
ISBN: 9789663823836
Видавництво: НОВА КНИГА

Розмовник є сучасним посібником з розвитку навичок монологічного та діалогічного мовлення трьох мов: російської, української та німецької — з тематикою (75 тем), що охоплює як повсякденні розмовно-побутові ситуації, так і сферу офіційно-ділового та науково-професійного спілкування з найуживанішими типовіми розмовними моделями, де зібрано особливо широкий масив німецьких реалій. Додаток до словника охоплює допоміжні теми, необхідні для комунікативного розширення основних тем розмовника. Розмовник розрахований на широке коло користувачів: для службовців усіх рівнів, викладачів, філологів, студентів-германістів, туристів, іноземців, які вивчають українську та російську мови, для всіх тих, хто цікавиться цими мовами.

95.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-